Tööhügieenialane auditeerimine

Töötervishoid ulatub sajandite taha. Enamikus Euroopa Liidu riikides on töötervishoiul pikk ajalugu. Töötervishoid on arenenud XX sajandil väga kiiresti, mida on mõjutanud globaalse ulatusega protsessid  (nt tänapäeva tööstus kasutab enam kui 60 000 eri keemilist ainet).

Sageli ei vasta  asutuse tööhügieeni olukord töötervishoius  nõutud tasemele. Selleks, et saavutada nõutav tase,  tuleks alustada oma ettevõtte analüüsist – viia läbi tööhügieenialane auditeerimine. Auditeerimise  eesmärgiks on ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele.

Auditeerimist viime läbi Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri juhendmaterjalide alusel, mis on kooskõlas standardiga EVS 18001:2007.

Auditeerimise käigus selgitame:

Töövahendite vastavust ohutusnõuetele. Valitsuse määrusega „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ on kehtestatud hulk nõu­deid tagamaks töövahendite ohutust töötajale. Tööandja on kohustatud selgitama, kas tema töövahendid vastavad esitatud nõuetele, millised on mittevastavused ning mida teha töövahendite nõuetega vastavusse viimiseks.

Kemikaalide kasutamise ohutusnõuete täitmist. Tööandja on kohustatud töötajatele tutvustama ohtlike kemikaalide kasutamise ohutusnõudeid, tutvustama neile muuhulgas ka kemikaalide ohutuskaarte, vältima ohtlike kemikaalide liiga suuri koguseid töökohal, märgistama selgelt kasutatavad seadmed, nõud jm.

Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamist. Kas need on valitud vastavalt töötingimustele, kas on töötajatele selgitatud nende kasutamist jm? IKV-de kasutamine on loomulikult töötajate kohustus, tööandja peab aga kontrollima, et nad seda täidaksid.

Auditeerimistulemuste alusel töötame  välja  ennetusmeetmed.