Koristuskvaliteedi hindamine

Selleks, et tagada koristamisel kvaliteet on vajalik regulaarne ja pidev kvaliteedikontrolli teostamine, mitte vaid siis, kui ilmnevad probleemid. Kontrolli teostamise eesmärk on kvaliteedi tagamine, aga mitte karistusmeetod.

Koristuskvaliteedi kontrollimise eesmärgiks on:

  • saavutatud puhtusele hinnangu andmine, võrdlemine püstitatud eesmärgiga;
  • parandusettepanekute kaardistamine – mida teha, et antud olukorda optimaalse panusega muuta;
  • kulude säästmine soovitustest saadud koristamise optimeerimise tagajärjel.

Kontrollimisel on oluline, et erinevad osapooled (nii Tellija kui ka Täitja) mõistaks ühtemoodi, mida ja kuidas kontrollitakse. Vajalik on eelnev kvaliteedikontrolli põhimõtete kokku leppimine.

Pädeva hinnangu saamiseks peavad koristuskvaliteedi hindamist läbi viima vähemalt INSTA 800 (EVS 914:2012) standardi kvaliteedi kontrollija (teadmiste tase 3) tunnistust omavad isikud.

Kvaliteedi kontrollimise põhimõtted:

  • tuginedes standardile (nt EVS 914:2012 „ Koristuse kokku leppimine ja hindamine“)
  • kasutades objektiivseid puhtuse mõõtmise viise.

Kvaliteedikontrolli teostatakse vastavalt kokkulepitud viisile. Tulemuste kohta koostatakse raport koos võimalike soovitustega olukorra parandamiseks.

Küsi koristuskvaliteedi hindamise  kohta lähemalt !