PUHASTUSTEENINDUS TERVISHOIUASUTUSTES koolitusprogramm

  • Mis on mustus ja miks on vaja puhastada/ puhta ja turvalise tervishoiuasutuse tunnusjooned.
  • Puhastusteenindaja isiklik hügieen/ puhastusteenindaja ruum.
  • Koristusplaan.
  • Koristus- ja puhastusmeetodid (sh desinfitseerimine, mikroobide eemaldamine ja eritiseplekkide eemaldamine).
  • Mikroorganismid/ infektsioonide leviku vähendamise võimalused õigete         puhastusmeetoditega.
  • Puhastustarvikud ja –masinad ning nende hügieen Praktiline töö.

ÕPPEKAVA EESMÄRK:
Õppekava eesmärgiks on anda põhjalikke teadmisi tervishoiuasutuse puhastusteeninduses kasutatavatest puhastus-, kaitse- ja hooldusainetest, tutvustada kaasaegseid töövahendeid ja seadmeid tervishoiuasutuse puhastusteenuse osutamisel ja anda teadmisi, kuidas kasutada säästlikult ressursse.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM: õppekava koostamise aluseks on EVS standard 807:2016 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused”, Toiduseadus, Jäätmeseadus, Tervishoiukorralduse seadus, Rahvatervise seadus, Kemikaaliseadus, Tervisekaitsenõuded tervishoiuasutustele, HACCP ja kaasaegse tervishoiuasutuse puhastusteenuste osutamise alused ning muud õigusaktid.

Kursus loetakse lõpetatuks peale „PUHASTUSTEENINDUS TERVISHOIUASUTUSES“ õppekava täitmist täies ulatuses ja peale testi sooritamist 50% ulatuses.

Koolitusluba nr 6343 HTM