Ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüs

Riskianalüüs on vajalik selleks, et näidata õnnetuse toimumise võimalikkust ja demonstreerida, et kasutusele on võetud kõik inimeste, vara ja looduse kaitseks tarvilikud meetmed.

Tehnilise Järelevalve Ameti hinnangul on suurõnnetusohuga ja ohtlike ettevõtete riskihinnangud  lahjad ning ohualade määramise metoodika on puudulik (20.02.2008, Aripäev).

ESTE OÜ pakub ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte riskianalüüsi läbiviimist, mille käigus teostame analüüsi, kus anname hinnangu võimaliku õnnetuse tagajärgede ulatusele ja raskusele; koostame piirkonna plaani, mida ettevõttest lähtuv õnnetus võib mõjutada;  määratleme tõenäolise kannatanute ja evakueerimist vajavate inimeste arvu; hindame õnnetuse mõju elutähtsatele valdkondadele; anname hinnangu võimalikele keskkonnakahjustustele; kirjeldame  võimalike materiaalsete kahjude ja tagajärgede likvideerimiseks vajalike ressursse.

Riskianalüüsi läbiviimisel juhindume Kemikaaliseadusest, Siseministri määruses nr 5,  Vabariigi Valitsuse määrus nr 57, Sotsiaalministri määrusest  nr 122  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 40, Vabariigi Valitsuse määrus nr 28.

Riskianalüüsi  läbiviimise käigus hindame:

  • kasutatavaid materjale (tooraine jms)
  • tehnoloogiat
  • valmistoodangut
  • protsesse/logistikat
  • asukoha ja naabruse riske
  • ettevõtte üldist mentaliteeti, riskijuhtimist ja turvameetmeid
  • ohuallikate identifitseerimist
  • ohustsenaariume, õnnetuste tagajärgede hindamist
  • varasemaid kahjusid ja kahjunõudeid

Riskianalüüsi kirjalikus kokkuvõttes  anname meetmete kava, mis võimaldavad vältida õnnetusjuhtumite protsesse ja toiminguid ning vähendada miinimumini õnnetuste mõju inimesele ja loodusele.