ETTEVÕTTEST

ESTE OÜ korraldab töötervishoiu- ja tööohutusealaseid riskianalüüse, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, sh ohutegurite parameetrite mõõtmine ning edaspidiste tegevuskavade koostamine; konsultatsioone töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas; auditeid tööpsühholoogia ja ergonoomika ning tööhügieeni valdkonnas. Lisaks pakub ESTE OÜ koolitusi tööpsühholoogia ja ergonoomia valdkonnas.

Perioodiliselt läbiviidud tööpsühholoogia auditid selgitavad välja olemasolevad psühhosotsiaalsed ohutegurid organisatsioonis.
Ergonoomia auditi tulemusena selgub, kas töökohtade ergonoomika vastab töötervishoius nõutud tasemele.

Tööhügieeni auditi tulemusena selgub töövahendite vastavus ohutusnõuetele, kemikaalide kasutamise ohutusnõuete täitmine ja kas isikukaitsevahendid on valitud õigesti ning kas neid kasutatakse vastavalt töötingimustele.

Auditi tulemusel selgunud puudusi on võimalik organisatsioonisiseselt kõrvaldada koolituste ja nõustamise abil, mille kohta koostatakse konkreetne plaan. Vastavalt auditi tulemustele viime läbi individuaalseid ja ettevõttesiseseid koolitusi ning nõustame nii töötajaid kui ka tööandjaid.

Korralikult läbiviidud riskianalüüs ja hästi korraldatud töötervishoid ja tööohutus ettevõttes avaldab omakorda mõju töö tootlikkusele, kvaliteedile ja turvalisusele!

Töötervishoiu ja tööohutuse seisukohalt on oluline ka puhtuse- ja korrapidamine. Puhtuse ja korra pidamine peaks olema üks tähtsamaid ettevõtte prioriteete ja puudustel selles valdkonnas võivad olla tõsised tagajärjed. On olemas otsene seos puhta ja hea korra ning ettevõtte hea käekäigu vahel.

ESTE OÜ pakub puhtuse ja korra tagamisel järelevalveteenust, heakorratööde ekspertiiside, auditite läbiviimist ning erinevaid heakorrateenuseid.

Sotsiaalteenuste valdkonnas pakub ESTE sotsiaal- ja võlanõustamist kogenud psühholoogide, sotsiaaltöö spetsialistide ja litsentseeritud võlanõustaja poolt. Samas pakume ka koduhooldusteenuseid (avahooldus) ja erihoolekandeteenust. Erihooldusteenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Meie eesmärgiks on kliendi toimetuleku tagamine ja seeläbi tema elukvaliteedi parandamine!

23. maist 2012 22. maini 2013 aitas Este OÜl turundustegevusi ellu viia ning veebilehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.


EASEdukas Eesti EttevõteCreditinfo tunnustab