PUHASTUSTEENINDUS LASTEASUTUSTES koolitusprogramm

  • Mis on mustus ja miks on vaja puhastada, mikrobioloogiline mustus/ puhta ja turvalise lasteasutuse tunnusjooned.
  • Hügieeninõuded, puhastusteenindaja isiklik hügieen, enesekontroll/puhastusteenindaja ruum.
  • Koristusplaan
  • Koristus- ja puhastusmeetodid
  • Mikroorganismid, toidumürgitused, nakkushaigused, viirused ja infektsioonid/ infektsioonide leviku vähendamise võimalused.
  • Puhastustarvikud ja –masinad ning nende hügieen.
  • Praktiline töö.

ÕPPEKAVA EESMÄRK:  Laste heaolu ja tervis sõltub keskkonna kvaliteedist, kus nad õpivad, mängivad ja söövad. Lasteasutuse keskkond peab vastama tänapäevastele nõuetele. Lapsed viibivad lasteasutuse ruumides kuni 40% ööpäevast. Seega on väga oluline ruumide korrashoid. Koolituse eesmärgiks on lasteasutuste koristamise moodsate põhimõtete tutvustamine, anda kursuslastele teadmisi ja oskusi, et seeläbi suurendada nende hügieeniteadmisi puhastusvaldkonna, mida saab kasutada töötades kaasaegsetes lasteasutustes, tõsta nende konkurentsivõimet oma valdkonnas ja rikastada nende teadmisi aktuaalsetes puhastusvaldkonna teemades.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM:  õppekava koostamisel oleme lähtunud kaasaegse lasteasutuse puhastusteenuse osutamise praktilistest vajadustest, teemade aktuaalsusest, EVS standardist 807:2016 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused”, Koolieelsete lasteasutuste seadusest, Sotsiaalministri määrusest RTL 2009,96,1437 „Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava edendamise nõuded“, Toiduseadusest, Rahvatervise seadus, Kemikaaliseadus, Jäätmeseadusest, Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest, HACCP ja muudest õigusaktidest ning valdkonna
Kursus loetakse lõpetatuks peale „Puhastusteenindus lasteasutuses“ õppekava täitmist täies ulatuses ja peale testi sooritamist 50% ulatuses.

Kursuse läbinud õppijale väljastatakse ESTE Koolituskeskuse poolt tunnistus.

Koolitusluba nr 6343 HTM

NB! Lisaks on võimalik tellida põnevad puhastusvaldkonna loenguid  kooli- ja lasteaialastele !