Toiduhügieen ja HACCP

ÕPPEKAVA EESMÄRK:

Kursuslastele antakse  teadmisi ja oskusi, et seeläbi suurendada  nende hügieeniteadmisi. Õppekava eesmärgiks on HACCP põhimõtetel rajanevate menetluste rakendamine koos hea  hügieenitava kohaldamisega.

Õpingute alustamise tingimused:  Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast, kellel on vähemalt põhiharidus ja eelnev valdkonna töökogemus.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM: õppekava  koostamisel oleme lähtunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004, Toiduseadusest, Pakendiseadusest, Tubakaseadusest, Jäätmeseadusest, Kemikaaliseadusest,  NACCP ja muudest õigusaktidest ning hügieenivaldkonna teadus- ja  uurimustöödest. Arvesse võetakse iga valdkonna spetsiifika enne kursuse algust.. Koolitusprogramm sisaldab endas kursuse eesmärke, õpiväljundeid, kursuse teemasid ja kursusel kasutatavaid meetodeid .

Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, pildimaterjali, videofilme  protsesside paremaks mõistmiseks.

KOOLITUSTE/ KURSUSTE  TEEMAD:

Kursus koosneb 8 moodulist

MOODULID  TEEMAD

KESTVUS

Toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted.
Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid

1 akadeemiline tund

Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid

1 akadeemiline tund

Toiduainete saastumine ja toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine /Toidu säilitamine ja toidu säilimise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll/Lisaained

1 akadeemiline tund

Pakendamine. Toidukaupade märgistamine. Säilitamine

1 akadeemiline tund

Puhastamine ja desinfitseerimine/Kahjuritõrje

1 akadeemiline tund

Isiklik hügieen ja enesekontrolli  ehk HACCP põhimõtted

1 akadeemiline tund

Õigusaktid/Toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmisel

1 akadeemiline tund

Praktilise töö (test)

1 akadeemiline tund 

Kursus  loetakse lõpetatuks peale „Toiduhügieen ja enesekontroll (HACCP)“  õppekava täitmist täies  ulatuses ja peale testi  sooritamist 50% ulatuses.

Kursuse läbinud õppijale väljastatakse ESTE Koolituskeskuse poolt  tunnistus.