Puhastusteenindus tervishoiuasutustes

ÕPPEKAVA EESMÄRK:

Õppekava eesmärgiks on  anda ka põhjalikke teadmisi tervishoiuasutuse puhastusteeninduses kasutatavatest puhastus-, kaitse- ja hooldusainetest, tutvustada kaasaegseid töövahendeid ja seadmeid tervishoiuasutuse puhastusteenuse osutamisel ja anda teadmisi, kuidas kasutada säästlikult  ressursse.

Õpingute alustamise tingimused:  Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast, kellel on vähemalt põhiharidus ja eelnev puhastusteenindaja töökogemus.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM:    õppekava koostamise aluseks on  EVS standard 807:2010 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused”, Toiduseadus, Jäätmeseadus, Tervishoiukorralduse seadus, Rahvatervise seadus,  Kemikaaliseadus, Tervisekaitsenõuded tervishoiuasutustele, HACCP  ja kaasaegse tervishoiuasutuse puhastusteenuste osutamise alused ning muud õigusaktid.

Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, pildimaterjali, videofilme  protsesside paremaks mõistmiseks.

KOOLITUSTE/ KURSUSTE  TEEMAD:

Kursus koosneb 7 moodulist

MOODULID  TEEMAD

Mooduli maht

Mis on mustus ja miks on vaja puhastada/ puhta ja turvalise tervishoiuasutuse tunnusjooned

1 akadeemiline tund


Puhastusteenindaja isiklik hügieen/ puhastusteenindaja ruum

1 akadeemiline tund


Koristusplaan

1 akadeemiline tund


Koristus- ja puhastusmeetodid (sh desinfitseerimine, mikroobide eemaldamine ja eritiseplekkide eemaldamine)

1 akadeemiline tund


Mikroorganismid/ infektsioonide leviku vähendamise võimalused õigete puhastusmeetoditega

1 akadeemiline tund


Puhastustarvikud ja –masinad ning nende hügieen

1 akadeemiline tund

 Praktiline töö

1 akadeemiline tund

 

Kursus  loetakse lõpetatuks peale „PUHASTUSTEENINDUS  TERVISHOIUASUTUSES“  õppekava täitmist täies  ulatuses ja peale testi  sooritamist 50% ulatuses.

Kursuse läbinud õppijale väljastatakse ESTE Koolituskeskuse poolt  tunnistus