Tööhügieenialane nõustamine

Tööhügieeni ja ohutuskultuuri, need on omavahel seotud mõisted.  Et vältida suuri ja raskeid tööõnnetusi ning kutsehaigusi, tööst põhjustatud terviseprobleemide tekkimist on üks töötervishoidu edendav võimalus tööandja ja töötaja nõustamine  ning nende teadmiste täiendamine ohutegurite osas.

Väga oluline ja tähtis rolli töötervishoiu tagamisel on just ohutuskultuur ja  tööandja nõustamine tööhügieeni valdkonnas

  • töötingimuste parandamisel
  • töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel
  • töövahendite valikul
  • töövahendite ohutul kasutamisel
  • isikukaitsevahendite valikul
  • isikukaitsevahendite kasutamisel

Töötervishoiualane seadusandlus täieneb pidevalt ja täienevad ka uued nõudmised ettevõtetele, töötajatele kui ka töökeskkonnale.

Nõustamise käigus anname oma informatsiooni erinevatest ohuteguritest ja võimalikest tervisehäiretest, mida võivad tekitada töökeskkonna ohutegurid. Vajadusel koostame vastavad juhendid.

Käsitleme põhjalikult, kuidas vältida ohutegureid, millised isikukaitsevahendid on sobivad antud töö tegemisel. Samuti erinevate kemikaalidega kokkupuutel anname soovitusi õigete kaitsefiltritega hingamiskaitsevahendite kasutamise osas. Koostame vastavad juhendid.

KÜSI TEENUSE KOHTA LÄHEMALT!