Erihoolekandeteenus

Meie missiooniks on toetada psüühilise erivajadusega inimeste taastumist.

ESTE OÜ pakub erihoolekandeteenust, milles sisalduvad teenused toetavad toimetulekut alljärgnevates eluvaldkondades:

  • igapäevaelu toetamisel. Teenust on õigus saada täisealisel isikul, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire
  • iseseisvalt elamisel. Teenust on õigus saada isikul, kellel  on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire; tal on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmine või raske puude raskusaste; tal on töövõime kaotus 10-90 protsenti, kui kirjalikus reahabilitatsiooniplaanis on kirjas põhjendatud ettepanek isikule toetatud elamise teenuse saamine ja ta suudab ise enda eest hoolitseda ning ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.
  • iseseisvalt töötamisel. Teenust on õigus saada isikul, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;  tal on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmine või raske puude raskusaste; 18-aastasel kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul on töövõime kaotus 10-90 protsenti;  kui kirjalikus reahabilitatsiooniplaanis on kirjas põhjendatud ettepanek isikule töötamise toetatud  teenuse saamine ning ta suudab ise enda eest hoolitseda ja ta suudab juhendamise korral toime tulla iseseisva töötamisega ja igapäevaelu toimingutega.

Meie teenused ei sobi vaimupuudega ega sõltuvusprobleemidega  (alkohol, narkootilised ained) inimestele .

Igapäevaelu  toetamise ja toetatud elamise teenust ei osutata isikutele, kes  samal ajal saavad kogukonnas elamise teenust või  ööpäevaringset erihooldusteenust.

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks on vajalik:

  • Avaldus Sotsiaalkindlustusametile
  • Psühhiaatri suunamine teenusele
  • Juhtumikorraldaja suunamisotsus

Toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusele suunamiseks on vajalik:

  • Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
  • Avaldus Sotsiaalkindlustusametile
  • Psühhiaatri suunamine teenusele
  • Juhtumikorraldaja suunamisotsus 

Teenindame oma kliente nii eesti kui ka vene keeles.

Viide dokumendile: Kaebuste lahendamise kord