Puhastusteenindus lasteasutuses

ÕPPEKAVA EESMÄRK:

Laste heaolu ja tervis sõltub keskkonna kvaliteedist, kus nad õpivad, mängivad ja söövad. Lasteasutuse keskkond peab vastama tänapäevastele nõuetele. Lapsed viibivad lasteasutuse ruumides kuni 40% ööpäevast. Seega on väga oluline ruumide korrashoid. Koolituse eesmärgiks on lasteasutuste koristamise moodsate põhimõtete tutvustamine, anda kursuslastele teadmisi ja oskusi, et seeläbi suurendada  nende hügieeniteadmisi puhastusvaldkonna, mida saab kasutada töötades kaasaegsetes  lasteasutustes, tõsta nende  konkurentsivõimet oma valdkonnas ja rikastada nende teadmisi aktuaalsetes puhastusvaldkonna teemades.

Õpingute alustamise tingimused:  Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast, kellel on vähemalt põhiharidus ja eelnev puhastusteenindaja töökogemus.

AINEKAVA EHK KOOLITUSPROGRAMM:    õppekava  koostamisel oleme lähtunud kaasaegse lasteasutuse puhastusteenuse osutamise  praktilistest vajadustest, teemade aktuaalsusest, EVS standardist 807:2010 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused”, Koolieelsete lasteasutuste seadusest, Sotsiaalministri määrusest RTL 2009,96,1437 „Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava edendamise nõuded“, Toiduseadusest, Rahvatervise seadus, Kemikaaliseadus, Jäätmeseadusest, Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest, HACCP ja muudest õigusaktidest ning valdkonna.

Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, pildimaterjali, videofilme  protsesside paremaks mõistmiseks.

 

KOOLITUSTE/ KURSUSTE  TEEMAD:

Kursus koosneb 7 moodulist .

MOODULID  TEEMAD

Mooduli maht

Mis on mustus ja miks on vaja puhastada, mikrobioloogiline mustus/ puhta ja turvalise lasteasutuse  tunnusjooned

1 akadeemiline tund

Hügieeninõuded, puhastusteenindaja isiklik hügieen, enesekontroll/ puhastusteenindaja ruum

1 akadeemiline tund

Koristusplaan

1 akadeemiline tund

Koristus- ja puhastusmeetodid

1 akadeemiline tund

Mikroorganismid, toidumürgitused, nakkushaigused, viirused ja infektsioonid/ infektsioonide leviku vähendamise võimalused

1 akadeemiline tund

Puhastustarvikud ja –masinad ning nende hügieen

1 akadeemiline tund

Praktiline töö

1 akadeemiline tund

 

 

Kursus  loetakse lõpetatuks peale „Puhastusteenindus  lasteasutuses“  õppekava täitmist täies  ulatuses ja peale testi  sooritamist 50% ulatuses.

Kursuse läbinud õppijale väljastatakse ESTE Koolituskeskuse poolt  tunnistus